Comisia Limbi și educație socioumnaistică

Membrii comisiei metodice Limbi și educație socioumnaistică:

Malai Larisa, profesor de limba și literatura română, grad didactic Doi;

Gorița Corina, profesor  de limba și literatura română, grad didactic Doi;

Pașniciuc Oxana, profesor de limba engleză, grad didactic Doi;

Blanuța Daniela, profesor  de istoria românilor și universală și educația pentru societate, grad didactic Unu;

Boboc Ion, profesor de geografie, grad didactic Unu;

Tema de studiu a comisiei metodice: Metodologia formării și dezvoltării competențelor transdisciplinare

Conținutul activității

Termen Obiective  Monitorizarea

 procesului

istructiv-educativ

Activitatea inovațională a catedrei Activitatea de cercetare științifică și creativă a elevilor Indicatori de performanțe Responsabil
1 2 3 4 5 6 7
August

Septembrie

Asigurarea implementării legislaţiei și actelor normative în vigoare.

Organizarea procesului educaţional la disciplinile de studiu în baza curriculumului modernizat

Asigurarea  calităţii procesului educaţional în raport cu prevederile curriculei modernizate.

Desfăşurarea evaluărilor iniţiale la disciplinile de bază.

Verificarea proiectelor de lungă durată

Ordinea de zi:

1.Studierea  și  analiza  documentelor normative  :

– Statutul gimnaziului;

– Regulamentul intern al gimnaziului;

– Standarde de competențe digitale  ale cadrelor didactice  și ale elevilor;

– Codul  de  etică  al  cadrelor  didactice;

– Raport de activitate al cadrelor didactice;

2 Discutarea : „Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în învățământul  gimnazial,  anul de studii 2020-2021”

1.       Metodologia  de  evaluare  a  cadrelor  didactice.

( Ordin nr.581 din 23.06.2020  )

4. Implementarea  Metodologiei  de  repartizarea  timpului de  muncă.

5.Revizuirea portofoliilor profesionale conform „Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general”( Ordin nr.1467 din 12.11.2019)

6. Implementarea  instrucțiunii  cu  privire  la  Managementul  temelor pentru acasă în ciclul gimnazial.

7. Studierea  instructiunii  cu  privire  la  completarea  catalogului  scolar. ( Ordin nr.590 din 26.06.2020, )

8.Analiza şi aprobarea planului de activitate a comisiei metodice pentru anul de stdii 2020-2021.

9. Întocmirea   listelor  cu  repartizarea  timpului  de muncă a cadrelor didactice.

10. Întocmirea  planului educaţional individualizat în baza curricula disciplinelor (2018) pentru  clasa a VIIIa,  pe  perioada  martie- mai  2020.

11. Analiza  evaluărilor  inițiale  la  disciplinile  de  studiu  în  ciclul gimnazial.

12. Verificarea și propunerea  spre  aprobare a proiectelor de lungă durată la disciplinele de studiu  și la disciplinele opţionale.

Ședință organizatorică

Ședință de lucru

Organizarea procesului educațional în baza standardelor de eficiență a învățării.

Selectarea surselor de specialitate relevante.

Proiectele didactice sunt elaborate în corespundere cu cerințele curriculare

Este asigurată colaborarea și deschiderea pentru comunicarea didactică și schimb de experiență

Membrii comisiei metodice
Gorița Corina
Noiembrie Diversificarea strategiilor didactice  în scopul asigurării succesului școlar.

Pregătirea materialelor necesare pentru desfășurarea olimpiadelor pe discipline.

Oră publică istoria românilor și universală ”Fără istorie nu este patrie și fără dragoste de istorie nu poate fi dragoste către patrie” Ședința comisiei metodice nr.3:

1.Atelier de lucru:

” Normarea eficientă a temelor pentru acasă la geografie și istoria românilor și universală”.

2. Analiza orei publice la istoria românilor și universală.

3.Aprobarea subiectelor propuse pentru desfășurarea concursurilor școlare la nivel local.

Săptămâna istoriei românilor și universală Sunt  studiate și aplicate strategii moderne la  ore, îmbunăţăţesc  procesul educațional asigurând implicarea activă a elevilor în activități.

Elaborarea testelor pentru desfășurarea concursurilor școlare.

Bargan Liliana

Gorița Corina.

Decembrie Realizarea curiculumului școlar axat pe competențe la geografie și istoria românilor și universală. Probe de evaluare în baza textului administrației geografie, istoria românilor și universală cl. V-IX. Participarea la concursurile  școlare în instituție Elaborarea actelor de diagnoză la finele sem. I Administrația

Gorița Corina

Ianuarie Monitorizarea rezultatelor  elevilor Şedinţa comisiei metodice  nr. 4

1.      Analiza rezultatelor concursurilor şcolare la nivel local.

2.      Pregătirea elevilor dotați pentru concursurile școlare la sector, municipiu.

3.      Rezultatele evaluărilor scrise în baza textului administrației la geografie, istoria românilor și universală.

Participarea la concursul „Din istoria neamului” Evaluarea rezultatele școlare ale elevilor la geografie, istoria românilor și universală. Gorța Corina

Pașniciuc Oxana

Februarie Asigurarea calității procesului educațional Probe de evaluare la limba și literatura română în baza textului administrației cl.V-IX

Oră publică la limba și literatura română ” Formarea competențelor transdisciplinare în cadrul orelor de limbă și literatură română”

Prof. Goriță Corina

Oră publică: ” Formarea vorbitorului cult de limbă română”

Prof. Malai Larisa

1.Realizarea controlului tematic la limba și literatura română

” Metodologia formării și dezvoltării competențelor transdisciplinare ale elevului la Limba și literatura română în clasele gimnaziale..”

2.Rezultatele probelor de evaluare la limba și literatura română.

3.Analiza orelor publice a profesorilor Gorița Corina, Malai Larisa

Săptămâna limbii române în gimnaziu Evaluarea rezultatelor elevilor la limba și literatura română Gorița Corina

Malai Larisa

Martie Realizarea programei de studiu în clasa a IX-a Testare pe eșantion la disciplinile de examen cl.IX-a.

Oră publică la limba rusă

Prof. Muntean Galina

Şedinţa comisiei metodice nr. 4

1. Analiza rezultatelor elevilor clasei a IX-a la simularea examenelor.

2.Analiza orei publice a profesorului de limbă rusă Malai L.

3. Analiza rezultatelor elevilor la concursurile școlare la nivel de sector.

Ședință de lucru Pregătirea elevilor clasei a IX cu examenul de absolvire Gorița Corina
Aprilie Dezvoltarea profesională a cadrelor didcatice Oră publică la geografie

Pentru a înțelege evenimentele actuale, e de ajuns să aruncăm o privire asupra hărții”.

Oră publică la limba engleză

Between traditional and innovative.

Şedinţa comisiei metodice nr. 5

1.Analiza orei publice la geografie. Prof. Boboc Ion

2. Analiza orei publice la limba engleză, prof. Pașniciuc Ox.

3. Rezultatele testărilor pe eșantion la disciplinile de examen clasa a IX-a.

Săptămâna limbilor străine Sunt respectate actele normative;

Se realizează programa de studiu

Boboc Ion

Muntean Galina

Pașniciuc Oxana

Mai Realizarea cerințelor curriculare Ședința comisiei metodice nr. 6:

1.Evaluarea activității comisiei metodice și propuneri pentru anul de studii 2018-2019.

2. Priorități pentru anul de studii 2019-2020

3. Evaluarea cadrelor didactice în baza metodologiei de evaluare.

Dinamica rezultatelor școlare Gorița Corina