Comisia Matematică și științe, arte, tehnologii și sport

Membrii comisiei metodice Matematică și științe, arte, tehnologii și sport:

Cobzac Tatiana, profesor de fizică și matematică, grad didactic Unu;

Angheluța Raisa, profesor de matematică, grad didactic Doi;

Leahu Ion, profesor de biologie și chimie;

Neamțu Nina, profesor de matematică, grad didactic Doi;

Morari Vlad, profesor de informatică și robotică;

Boboc Ion, profesor de educație fizică, grad didactic Doi;

Ciobanu Nina, profesor de educație tehnologică și educație plastică;

Talmaz Cătălina, profesor de educație muzicală.

Tema de studiu a comisiei metodice: Modalități de formare și evaluare a competențelor specifice la elevi în cadrul disciplinelor exacte. Elaborarea unor planuri de acțiuni privind rezolvarea problemei, situației-problemă reale sau modelate.

 Conținutul activității

Termen Obiective  Monitorizarea

 procesului

istructiv-educativ

Activitatea inovațională a catedrei Activitatea de cercetare științifică și creativă a elevilor Indicatori de performanțe Responsabil
1 2 3 4 5 6 7
August

Septembrie

Asigurarea implementării legislaţiei și actelor normative în vigoare.

Organizarea procesului educaţional la disciplinile de studiu în baza curriculumului modernizat

Ordinea de zi:

1.Studierea  și  analiza  documentelor normative  :

– Statutul gimnaziului;

– Regulamentul intern al gimnaziului;

– Standarde de competențe digitale  ale cadrelor didactice  și ale elevilor;

– Codul  de  etică  al  cadrelor  didactice;

– Raport de activitate al cadrelor didactice;

2 Discutarea : „Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în învățământul  gimnazial,  anul de studii 2020-2021”

1.       Metodologia  de  evaluare  a  cadrelor  didactice.

( Ordin nr.581 din 23.06.2020  )

4. Implementarea  Metodologiei  de  repartizarea  timpului de  muncă.

5.Revizuirea portofoliilor profesionale conform „Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general”( Ordin nr.1467 din 12.11.2019)

6. Implementarea  instrucțiunii  cu  privire  la  Managementul  temelor pentru acasă în ciclul gimnazial.

7. Studierea  instructiunii  cu  privire  la  completarea  catalogului  scolar. ( Ordin nr.590 din 26.06.2020, )

8.Analiza şi aprobarea planului de activitate a comisiei metodice pentru anul de stdii 2020-2021.

9. Întocmirea   listelor  cu  repartizarea  timpului  de muncă a cadrelor didactice.

10. Întocmirea  planului educaţional individualizat în baza curricula disciplinelor (2018) pentru  clasa a VIII-a,  pe  perioada  martie- mai  2020.

11. Analiza  evaluărilor  inițiale  la  disciplinile  de  studiu  în  cic.lul gimnazial

12. Verificarea și propunerea  spre  aprobare a proiectelor de lungă durată la disciplinele de studiu  și la disciplinele opţionale.

Ședință organizatorică Organizarea procesului educațional în baza standardelor de eficiență a învățării.

Selectarea surselor de specialitate relevante.

Membrii comisiei metodice
Asigurarea  calităţii procesului educaţional în raport cu prevederile curriculei modernizate. Desfăşurarea evaluărilor iniţiale la disciplinile de bază.

Verificarea proiectelor de lungă durată

Proiectele didactice sunt elaborate în corespundere cu cerințele curriculare

Este asigurată colaborarea și deschiderea pentru comunicarea didactică și schimb de experiență

Noiembrie Diversificarea strategiilor didactice  în scopul asigurării succesului școlar.

Pregătirea materialelor necesare pentru desfășurarea concursurilor școlare

Oră publică la matematică clasa VII.

„Realizarea procesului educațional  a conexiunilor intra- interdisciplinare la matematică ”

Probă de evaluare în baza textului administrației la chimie cl. VII-IX.

Control personal al profesorului de biologie și chimie Leahu Ion.

Ședința comisiei metodice nr.2:

1.Atelier de lucru:

Experiențe didcatice în formarea, dezvoltarea, evaluarea competențelor curriculare la matematică..

Responsabil: Cobzac Tatiana

2. Analiza orei publice la matematică

3.Aprobarea subiectelor propuse pentru desfășurarea concursurilor școlare la nivel local

4. Analiza probei de evaluare în baza textului administrației gimnaziului la chimie cl.IX-VIII.

Săptămâna matematicii în gimnaziu Sunt  studiate și aplicate strategii moderne la  ore, îmbunăţăţesc  procesul educațional asigurând implicarea activă a elevilor în activități.

Elaborarea testelor pentru desfășurarea concursurilor școlare.

Cobzac Tatiana

Angheluța Raisa

Leahu Ion

Decembrie Realizarea curiculumului școlar axat pe competențe la biologie/chimie Oră publică la biologie ” Formarea de competențe de dobândire a abilităților și valorilor în domeniul biologiei.

3 Control tematic: ” Respectarea continuității implementării instrumentarului de evaluare la matematică la diferite trepte de școlaritate.

1.Realizarea controlului personal

a profesorului de biologie-chimie Leahu Ion.

1.      Analiza orei publice la biologie.

Săptămâna biologiei și chimiei în gimnaziu

Participarea la concursurile  școlare în instituție

Elaborarea actelor de diagnoză la finele sem. I Leahu Ion

Angheluța Raisa

Ianuarie Şedinţa comisiei metodice  nr. 3

1. Rezultatele controlului tematic

Respectarea continuității implementării instrumentarului de evaluare la matematică la diferite trepte de școlaritate.

2. Analiza rezultatelor concursurilor şcolare la nivel local.

3.Pregătirea elevilor dotați pentru concursurile școlare la sector, municipiu.

Ședință de lucru Evaluarea rezultatelor școlare la matematică Angheluța R.
Martie Realizarea curriculei școlare axate pe competențe la fizică

Realizarea programei de studiu în clasa a IX-a

Testare pe eșantion la disciplinile de examen cl.IX-a.

Oră publică fizică ” Formarea competențelor acțional-strategice prin aplicarea metodelor interactive în cadrul orelor la fizică.

Probă de evaluare în baza textului adminstrației la fizică cl. VI-IX.

Ședința comisiei metodice nr.4

 

1.      Analiza orei publice la fizică.

2.      Analiza probei de evaluare în baza textului administrației gimnaziului la fizică.

3.      Analiza și discutarea rezultatelor  testelor de simulare la matematiă.

Ședință de lucru Evaluarea rezultatelor elevilor la fizică Cobzac Tatiana

Angheluța R.

Aprilie Probă de evaluare

 în baza textului administrației la matematică cl. V-VIII

Şedinţa comisiei metodice nr. 5

1.Analiza probelor de evaluare în baza textului administrației la matematică și fizică.

2. Desfășurarea săptămânii fizicii în gimnaziu.

Săptămâna fizicii în gimnaziu Sunt respectate actele normative;

Se realizează programa de studiu

Angheluța R.

Cobzac T.

Mai Ședința comisiei metodice nr. 6:

1.Evaluarea activității comisiei metodice și propuneri pentru anul de studii 2020-2021.

2. Priorități pentru anul de studii 2021-2022

Neamțu Nina