Comisia metodică a învățătorilor claselor primare

Membrii comisii metodice:

Golban Nina, învățător clasei I , grad didactic Unu;

Borș Aliona , învățător clasei II , grad didactic Unu;

Rapcea Elena, învățător clasei III, grad didactic Doi;

Lupei Tatiana, învățător clasei IV, grad didactic Doi.

Programul de activitate a comisiei metodice a învățătorilor claselor primare

Anul școlar 2020-2021

Obiective :

  • a orienta activitatea fiecărui membru al secției metodice spre realizarea principiilor abordării personale în procesul de instruire;
  • a realiza obiectivul major al instituției: ” Asigurarea calităţii procesului educaţional în contextul implementării curriculumului reconceptualizat

Tema de studiu a comisiei metodice:

  1. Abordarea diferenţiată şi individualizată a procesului educaţional în clasele primare

Conținutul activității

Termen Obiective  Monitorizarea

 procesului

istructiv-educativ

Activitatea inovațională a comisiei metodice Activitatea de cercetare științifică și creativă a elevilor Indicatori de performanțe Responsabil
1 2 3 4 5 6 7
Asigurarea implementării legislaţiei și actelor normative în vigoare.

Organizarea procesului educaţional la disciplinile de studiu în baza curriculumului modernizat

Asigurarea  calităţii procesului educaţional în raport cu prevederile curriculei reconceptualizate

Verificarea proiectelor de lungă durată

Ședința nr.1

Ordinea de zi:

1.Studierea  și  analiza  documentelor normative  :

– Statutul gimnaziului;

– Regulamentul intern al gimnaziului;

– Standarde de competențe digitale  ale cadrelor didactice  și ale elevilor;

– Codul  de  etică  al  cadrelor  didactice;

– Raport de activitate al cadrelor didactice;

2 Discutarea : „Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în învățământul  primar,  anul de studii 2020-2021”

2.       Metodologia  de  evaluare  a  cadrelor  didactice.

( Ordin nr.581 din 23.06.2020  )

4. Implementarea  Metodologiei  de  repartizarea  timpului de  muncă.

5.Revizuirea portofoliilor profesionale conform „Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general”( Ordin nr.1467 din 12.11.2019)

6. Implementarea  instrucțiunii  cu  privire  la  Managementul  temelor pentru acasă în clasele primare.

7. Studierea  instructiunii  cu  privire  la  completarea  catalogului  scolar. ( Ordin nr.590 din 26.06.2020, )

8.Analiza şi aprobarea planului de activitate a comisiei metodice pentru anul de stdii 2020-2021.

9. Întocmirea   listelor  cu  repartizarea  timpului  de muncă a cadrelor didactice.

10. Întocmirea  planului educaţional individualizat în baza curricula disciplinelor (2018) pentru  clasa a II-a,  pe  perioada  martie- mai  2020.

11. Analiza  evaluărilor  inițiale  la  disciplinile  de  studiu  în  clasele  a II-IV.

12. Verificarea și propunerea  spre  aprobare a proiectelor de lungă durată la disciplinele de studiu  și la disciplinele opţionale.

  Organizarea procesului educațional în baza standardelor de eficiență a învățării.

Selectarea surselor de specialitate relevante.

Membrii comisiei metodice
Septembrie Ședință         organizatorică Elaborarea  proiectelor didactice  în corespundere cu cerințele curriculare

Asigurarea colaborării și deschiderii pentru comunicarea didactică și schimb de experiență

Elaborarea listelor  cu  repartizarea  timpului  de muncă a cadrelor didactice.

Borș Aliona
Octombrie Realizarea indicațiilor reperelor metodologice .

 

Activități  transdisciplinare  ,,Toamna de aur.”

Borș Aliona
Noiembrie Diversificarea strategiilor didactice  în scopul asigurării succesului școlar.

Pregătirea materialelor necesare pentru desfășurarea concursurilor școlare

Oră publică în clasa  a IV-a.

Lucrare scrisă în baza textului administrației gimnaziului în clasele a II- III-a.

Ședința comisiei metodice nr.2:

Ordinea de zi:

Oră publică în clasa IV-a: „Abordarea diferenţiată şi individualizată a procesului educaţional în clasele primare.”

Lucrare scrisă în baza textului administrației gimnaziului la limba română și matematică în clasele a II- III-a.

 

Schimb de experiență

Elaborarea testelor pentru desfășurarea concursurilor școlare.

Lupei Tatiana

Rapcea Elena

Decembrie

Participarea la concursurile  școlare în instituție

Elaborarea actelor de diagnoză la finele sem. I

Ședința comisiei metodice nr.3:

Ordinea de zi:

1.Atelier de lucru:

„„Abordarea diferenţiată şi individualizată a procesului educaţional în clasele primare.”.”

2.Aprobarea subiectelor propuse pentru desfășurarea concursurilor școlare la limba română şi matematică, clasele II – IV.

3. Analiza rezultatelor lucrărilor  scrise  în  baza  textului  administrației la matematică şi limba româna în cl. II-III.

4. Analiza rezultatelor concursurilor şcolare la matematică şi limba româna în cl. II-IV.

Atelier de lucru Lupei Tatiana

Rapcea Elena

Ianuarie

Participarea la concursul „Din istoria neamului”.

Implementarea politicilor educaționale.
Februarie Asigurarea calității procesului educațional

Realizarea curriculumului la disciplinele de studiu în cl.IV-a

Lucrare de evaluare în clasele a IV-a la limba română, matematică și istorie în baza textului administrației gimnaziului.

 

Oră publică

în clasa II-a:

Ședința comisiei metodice nr.4:

Ordinea de zi:

1. Rezultatele  controlului frontal în cl.IV-a

,, Monitorizarea și controlul realizării conținuturilor curriculare și a prevederilor Planului-cadru pentru clasa  a IV-a.

2 . Oră publică  în clasa II-a  Borș Aliona

3. Rezultatele desfăşurării săptămânii claselor primare

4. Atelier de lucru:

Abordarea diferenţiată şi individualizată a procesului educaţional în clasele primare.”

 

Atelier  de  lucru Săptămâna claselor primare

Cobzac Tatiana

Rapcea Elena

Borș Aliona

Martie Oră publică în clasa  III-a  .

Control tematic:

,,Implimentarea curriculei reconceptualizate în învățământul primar.”

Şedinţa comisiei metodice nr. 5

1.Analiza orei publice în clasa  III-a  la  științe.

2.Rezultatele controlului tematic:

,,Implimentarea curriculei reconceptualizate în învățământul primar.”

3.Cu privire la pregătirea elevilor clasei a IV-a pentru evaluarea finală.

Ședință de lucru Monitorizarea implementării actelor normative Rapcea Elena

Aprilie Respectarea  actelor  normative Realizarea  programei  de  studiu Membrii  comisiei  metodice
Mai Evaluarea finală în clasa a IV-a Ședința comisiei metodice nr. 6:

1. Rezultatele evaluării finale în clasa a IV-a.

3. Evaluarea activității comisiei metodice și propuneri pentru anul școlar 2021-2022.

Administrația

Învățătorii