CV-ul Directorului

Curriculum vitae:

Informaţii personale
Nume, prenume Cobzac Tatiana
Data naşterii 30 iunie 1977
 Sex femenin
Adresă Mun.Chișinău, or.Codru, str. Livădarilor 82
Telefon Serviciu:( 022) 28 21 72 Domiciliu:( 022) 28 20 01 Mobil:068122652 Alte date de contact:
Fax
E-mail tatiana.topala77@gmail.com
Locul de muncă pentru care candidează Director al Instituției Publice Gimnaziul nr.42
Experienţa profesională
2014- present         2001- 2014 1999 – 2001   1998 – 1999 Director  al IP Gimnaziul nr.42 or.Codru, mun. Chișinău, Republica Moldovaa)      reprezint instituția;b)      emit ordine, semnez acte juridice emise de instituție;c)      angajez, evaluez, promovez și eliberez din funcție personalul instituției;d)      elaborez schema de încadrare a personalului instituției;e)      elaborez și propun spre aprobare consiliului de administrație componența școlară a curriculumuluif)       elaborez normele de completare a claselor și numărul de clase.Director adjunct al gimnaziului nr.42, or. Codru, mun.ChișinăuResponsabil de procesul instructiv-educativ din instituție.Profesor de matematică și fizică , gimnaziul nr.42, or. Codru, mun.ChișinăuResponsabil de calitatea orelor de matematică și fizică. Diriginte de clasă.Profesor de matematică , școala națională nr.62 , actualmente Instituția Publică Liceul Teoretic „ Minerva”, mun.Chișinău ( anul V de facultate).
Educaţie şi formare
1994 – 1999 Facultatea Fizică și matematică, Universitatae de Stat din Tiraspol, mun.ChișinăuDiplomă de licență, profesor școlar, matematică și fizicăDiplomă de master: Managementul Educației, UST, 2017
Gradul didactic / managerial deţinut Grad didactic UNU, grad managerial Doi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 2015Institutul de Formare Continuă, mun. Chișinău2005, 2011Institutul de Științe ale Educației , mun. Chișinău2003Universitatea Pedagogică de Stat ” I. Creangă”2011- IȘE, cursuri de formare continua2015 – Institutul de formare continua la matematică și fizică2020 UST, cursuri de formare continua la fizică2021, UST cursuri de formare continua la matematică

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute Limba _________ Citirea Scrierea Vorbirea
Limba franceză bine bine bine
Competenţe şi aptitudini organizatorice Management strategic-          concept politica școlii; stabilesc direcțiile generale de dezvoltare a școlii;-          propun proiectul planului de școlarizare;-          organizez/eficientizez sistemul de comunicare internă intra-instituțională;-          asigur și eficientizez sistemul de comunicare externă, inter-instituțională.Management operational-          coordonez elaborarea proiectelor de dezvoltare a școlii pe termen scurt, mediu, lung;-          elaborez instrumente interne de lucru în vederea eficientizării activității;-          monitorizez activitatea comisiei de întocmire a orarului și serviciului pe școală;-          promovez și asigur condițiile de mediatizare a școlii în cominitate;-          asigur sistemul de protecție și Securitate a elevilor și personalului;-          asigur condițiile pentru optimizarea calității învățării.Managmentul personalului-          închei contracte individuale  cu personalul angajat;-          proiectez și stabilesc sarcini concrete pentru toate categoriile de personal ( fișa postului);-          concept proiectul planului de încadrare cu personalul necesar pentru desfășurarea unei activități de calitate;-          sprijin cadrele didactice în dezvoltarea profesională și personal.-          Favorizez, susțin și monitorizez activitatea de formare continua a cadrelor didcactice și a personalului;-          Solicit activități de formare continua care să răspundă nevoilor școlii.
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, Poin)
Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei –          Abilități de lucru în echipă;-          Capacitate de comunicare;-          Relații de parteneriat;-          Manager al miniproiectului ” Condiții optime de învățat” – 2016-          SUNGKYUNKWAN university, college of computing; KIV – Korea IT Volunters; NIA- Național information  Society Agency

Data completării _09 _septembrie__ 2020

Semnătura personală ___Cobzac Tatiana__